close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA

 • Obywatel polski może wystąpić o zmianę swojego imienia lub nazwiska na pisemny wniosek złożony kierownikowi urzędu stanu cywilnego, który jest właściwy ze względu na ostatnie miejsce pobytu stałego w Polsce, a w przypadku braku takiego miejsca wniosek składa się do Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego miasta stołecznego Warszawa. Osoba zamieszkała za granicą może złożyć w/w wniosek za pośrednictwem Konsulatu Generalnego RP w Chicago.

  W rozumieniu ustawy:

  • zmiana imienia oznacza zmianę na inne imię lub zmianę pisowni imienia;
  • zmiana nazwiska oznacza zmianę na inne nazwisko, zmianę pisowni nazwiska lub zmianę nazwiska ze względu na formę właściwą dla rodzaju żeńskiego lub męskiego;

  Zmiana imienia lub nazwiska może być dokonana wyłącznie z ważnych powodów w szczególności w przypadku gdy:

  • imię lub nazwisko jest ośmieszające bądź nielicujące z godnością człowieka,
  • wnioskodawca używa innego nazwiska od wielu lat,
  • imię lub nazwisko zostało bezprawnie zmienione,
  • wnioskodawca posiada imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również posiada,

  Zmiana nazwiska nie jest możliwa, gdy wnioskodawca ubiega się o zmianę na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej (wyjątkiem jest osoba ubiegająca się o zmianę posiadająca członków rodziny o tym nazwisku).

   

  Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci. Zmiana nazwiska jednego z rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci pod warunkiem, że drugi z rodziców wyraził na to zgodę. W przypadku gdy dziecko ukończyło 13 rok życia konieczna jest również jego zgoda na zmianę nazwiska.

  Wymagane dokumenty, jakie wnioskodawca ubiegający się o zmianę imienia lub nazwiska powinien złożyć w Konsulacie:

   

  • wniosek
  • odpis zupełny aktu urodzenia
  • odpis zupełny aktu małżeństwa
  • odpisy zupełne aktów urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana nazwiska rozciąga się na dzieci
  • ważny polski paszport
  • w przypadku zmiany nazwiska w USA na mocy orzeczenia sądowego - odpis orzeczenia (wydawany przez „Clerk of the Court") oraz jego tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego w Polsce lub poświadczone przez konsula
  • inne dokumenty uzasadniające zmianę imienia lub nazwiska
  • opłata konsularna w wysokości 38 USD

   

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. nr 220 poz. 1414)

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: